Mašinski fakultet u Nišu
O NAMA VESTI DOGAĐAJI NIBIS KONTAKT MAPA SAJTA  
ICIT NA DLANU
PRIJAVA KORISNIKA
Username
Password
ICIT Newsletter
Unesite svoju email adresu i kliknite na GO, ukoliko želite da se pretplatite na obaveštenja i najave iz ICIT-a
VESTI IZ ICIT-a
22.5.2008. BIS (Bibliotečki Informacioni Sistemi) 2008
Na Mašinskom fakultetu u Nišu, 5. i 6. juna 2008. godine, biće održan Seminar "Bibliotečki Informacioni Sistemi"
8.7.2005. UNIFOR i ICIT potpisali partnerski ugovor
Potpisan ugovor o dugoročnoj poslovno tehničkoj saradnji sa UNIFOR-om
28.5.2005. 3. runda AQUIT kurseva
Uskoro počinje treća runda AQUIT kurseva u Nišu
3.12.2004. NIBIS nominovan za DISKOBOLOS
Jedinstveni informatički savez Srbije i Crne Gore (JISA) objavio je spisak kandidata za dodelu nagrade Diskobolos za vrhunska informatička ostvarenja u našoj zemlji.
READ MORE >>
NIBIS

 

NIBIS je programski sistem namenjen automatizaciji poslovanja malih i velikih biblioteka. Svojom funkcionalnošću NIBIS zadovoljava sve potrebe kako adminstratora, tako i korisnika biblioteke. Pored toga, ovaj sistem omogućuje saradnju sa drugim biblitečkim informacionim sistemima korišćenjem Interneta.

Osnovne osobine NIBIS-a su:

 • Jednostavan za obuku i korišćenje
 • Ne zahteva skupu računarsku opremu
 • Moguća je instalacija na jednom PC računaru ili na većem broju umreženih računara
 • WEB orijentisana aplikacija
 • Omogućen je pristup iz lokalne računarske mreže ili sa bilo koje tačke na Internetu
 • Modularnost sistema omogućava krojena rešenja za male i velike biblioteke
 • Potpuno podržava bibliotečke standarde kao što su UNIMARC i ISBD.

Katalogizacija

NIBIS omogućava potpunu automatizaciju aktivnosti vezanih za katalogizaciju bibliotečkih jedinica. Prilikom obrade se u potpunosti poštuju važeći standardi iz ove oblasti. Tu se pre svega misli na standard UNIMARC, koji je osnova iz koje se izvode svi danas korišćeni standardi u svetu vezani za katalogizaciju.

UNIMARC standard je opšti i sveobuhvatan, i nekim bibliotekama nisu potrebni svi podaci koje ovaj standard može da pokrije. Zbog toga je kataloška obrada bibliografskih jedinica u NIBIS-u tako organizovana da je moguć unos samo onih podataka koji su od interesa za određenu biblioteku. Unos se vrši putem sistema kartica (posebnih ulaznih maski) kojima se može pristupati proizvoljnim redosledom. Na karticama su grupisani srodni podaci. Biblioteka je ta koja odlučuje koji podaci, odnosno koje kartice će se koristiti. Na taj način je uspostavljena prilagodljivost sistema (krojena rešenja), što znači da se podjednako dobro može primeniti u velikim, ali i malim bibliotekama.

Administracija inventara

NIBIS bibliotekarima omogućava da u potpunosti automatizuju procec inventarisanja knjiga koje se nabavljaju. Posle zvaničnog prijema novih knjiga u biblioteku, sledi proces kataloške obrade istih. Sistem omogućava proveru da li su te knjige već nekada ranije kataloški obrađene, tako da nema dupliranja zapisa.

Na osnovu obrađenih kataloških jedinica se kasnije vrši inventarisanje pojedinih primeraka knjiga, njihova raspodela po odeljenjima biblioteke i sl.

Administracija klijenata

Sistem administracije klijenata automatizuje jednu od najvažnijih lokalnih funkcija biblioteke, a to je iznajmljivanje bibliotečkog materijala korisnicima biblioteke. Ovaj sistem omogućava:

 • Unos i ažuriranje podataka o članovima biblioteke
 • Identifikacija korisnika se vrši na osnovu broja članske karte, koji se u sistem može slati ručno ili preko čitača za bar kod.
 • zaduživanje i razduživanje bibliotečkog materijala
 • Idenitifikacija knjiga se vrši na osnovu inventarskog broja, koji se u sistem može slati ručno ili preko čitača za bar kod
 • Pregled i administriranje prava i obaveza članova biblioteke (kazne, isteklo članstvo i sl.)

Korisnički servisi

Korisnici imaju mogućnost da pretražuju bazu podataka sa bibliotečkim materijalom. Bilo koji korisnik može da pristupi serveru biblioteke (iz lokalne mreže ili sa Interneta) i da pogleda da li u toj biblioteci postoji knjiga koja ga zanima. Moguće su različite vrste pretraživanja (po autoru, naslovu, ključnim rečima, različitim odrednicama itd.) Rezultat pretraživanja su knjige koje zadovoljavaju zadate uslove. O svakoj knjizi se mogu dobiti detaljni bibliografski podaci.

Svaki član biblioteke prilikom upisa, pored članske karte, dobija svoje korisničko ime i lozinku. Pomoću tog imena i lozinke se kasnije u sistemu vrši njegova identifikacija. Postupak pretraživanja za prijavlenog korisnika je isti kao i za anonimnog. Razlika je u tome što korisnik koji je član biblioteke može da knjigu koju je pronašao smesti u svoju korpu. Ta korpa sadrži sve knjige za koje je on zainteresovan. Kasnije se iznajmljivanje knjiga može vršiti na bazi spiska knjiga koje se nalaze u njegovoj korpi.

Arhitektura sistema

NIBIS funkcioniše kao Web aplikacija. Ovakve aplikacije obično imaju troslojnu arhitekturu, kakva postoji i u NIBIS-u. Prvi sloj služi za prezentaciju i to je u suštini  korisnički interfejs, koji je u ovom slučaju realizovan u vidu web strana, pisanih u HTML jeziku. Drugi nivo, nivo poslovne logike, je realizovan u programskom jeziku Java. Na ovom nivou su realizovane sve specifičnosti vezane za bibliotečko poslovanje. Treći nivo je nivo baze podataka u kojoj se nalaze sve informacije vezane za poslovanje biblioteke.

Radna platforma

Za rad sistema su potrebni Web server, server baze podataka i niz računara klijenata. Web server i server baze podataka se mogu fizički nalaziti na istom računaru. Broj mašina klijenata nije ograničen i zavisi isključivo od potreba i mogućnosti same biblioteke.

To što je NIBIS razvijen kao Web aplikacija omogućava njegovu nezavisnost od platforme i operativnog sistema koji administratori ili klijenti koriste. Konkretno to znači da NIBIS može da radi na operativnom sistemu Windows, koji je danas najčešći operativni sistem, ali se bez ikakvih problema može implementirati i na Linux (Unix) platformi. Mogućnost rada na Linuxu i Unixu je posebno interesantna, jer su u pitanju besplatni operativni sistemi, što može da značajno utiče na poslovanje same biblioteke.

Računari klijenti (koji se povezuju sa serverom i na kojima rade korisnici) treba da imaju bilo koji  Web browser, tako da to dodatno pojeftinjuje implementaciju i upotrebu sistema.

Web aplikacije su po svojoj prirodi mrežne aplikacije. Za rad NIBIS-a je potrebno da postoji lokalna mreža (preko TCP/IP protokola), ili veza sa Internetom, ako se želi rad izvan same biblioteke. Struktura aplikacije je takva da ona ne zahteva nikakva prilagođavanja bilo da je reč o radu sa samo jednog računara, koji istovremeno služi i kao server i kao klijent, bilo da je reč o intranet mreži neke biblioteke (interna mreža u samoj biblioteci) ili o radu preko Interneta

Kontakt

NIBIS je razvijen u Odeljenju za poslovnu efikasnost, Inovacionog centra Mašinskog fakulta u Nišu


Prezentacija NIBIS-a
Powerpoint prezentacija bibliotečkog informacionog sistema NIBIS.